TsemppiReppu®

TsemppiReppu® on kokonaisvaltainen ja intensiivinen koulunkäynnin tukipalvelu, jossa nuoren tukena on osaava työpari. TsemppiReppu® kulkee mukana koulussa ja kotona.

TsemppiReppu® kulkee mukana koulussa ja kotona

TsemppiReppu®-palvelu on lyhytkestoinen ja tarkoituksenmukainen tapa tukea lasta. Tuki kohdennetaan haasteiden syihin.

Lapsen tukena on TsemppiReppu®-työpari eli oppimisen ja sosiaalialan ammattilaiset.

TsemppiReppu® on mitattava, tavoitteellinen ja vaikuttava tukimuoto, jossa lapsi nähdään kokonaisuutena. Tuen vaikuttavuuden jatkuvan arvioinnin avulla TsemppiReppu®-työpari mukauttaa tukea lapsen arjen ja oppimisen tarpeisiin.

Palvelu on oppimisen ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä. Teoreettisena viitekehyksenä toimivat mm. Ruotsissa hyviä tuloksia saavuttanut Skolfam® -malli ja Pesäpuu Ry:n SISUKAS -malli.

Hyötyjä eri sektoreille

Sosiaalitoimi

Sujuvalla koulunkäynnillä on lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukeva vaikutus.

Sektorirajat ylittävä TsemppiReppu®-palvelu huomioi lapsen kokonaisuutena, minkä ansiosta intensiivinen ja räätälöity tuki saadaan kohdistettua tarkoituksenmukaisesti. Pedagogisen pätevyyden ja lastensuojelullisen ammattitaidon yhdistävä työparin tuottama tuki on tavoitteellista, mitattavaa ja tehokasta.

Systeeminen lähestymistapa osallistaa lapsen omaan prosessiinsa. TsemppiReppu®-työskentelyssä tuen vaikuttavuuden mittaaminen on jatkuvaa, jolloin tavoitteiden asettaminen perustuu ajantasaiseen tietoon lapsen tarpeista.

Kolmen kuukauden intensiivisen työskentelyjakso paitsi pienentää lastensuojelullista ja sosiaalista huolta, on myös kustannustehokas ratkaisu.

Sivistystoimi

Kokonaisvaltaisella tuella helpotetaan oppilaan haasteita sekä koulussa että kotona.

TsemppiReppu® -työskentelyssä selvitetään syitä oppilaan haasteiden taustalla, jolloin tuki on tarkoituksenmukaista, tarkasti kohdennettua ja vaikuttavaa. Selkeä palvelumalli ja helppolukuiset raportit helpottavat tuen kohdentamista. Lyhytkestoisella intensiivisella tuella oppilas saa käyttöönsä työkaluja oman oppimisensa tueksi. Tavoitteena on, että tuen vaikutukset kantavat pitkään, jolloin tarve pitkäkestoisiin ja kalliisiin tukimuotoihin vähenee.

TsemppiReppu® -palvelu tarjoaa työkalut onnistumisten arviointiin ja seurantaan.

Yksityishenkilöt

Kun kouluarki ei luista, TsemppiReppu® auttaa onnistumaan.

Me autamme lastasi ylittämään koulunkäyntiin liittyvät haasteet. Koulupäivät sujuvat paremmin, kun lapsi saa pulmiinsa yksilöllistä tukea oikea-aikaisesti sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolella – missä vain tarve milloinkin on. Vaspin pätevä työpari osaa kiinnittää huomion nuoren tarpeisiin jatkuvan vaikuttavuuden seuraamisen avulla. Arjen hallinta helpottuu ja lapsen voimavarat kehittyvät.

TsemppiReppu® on helppo ottaa käyttöön, ja kokonaisvaltainen tuki tepsii nopeasti.

Näin palvelumme etenee

1.

Tuen tarpeen tiedostaminen

Nuoren koulunkäynti ei suju ja huoli herää. Tullaan tietoiseksi tuen tarpeesta.

2.

Yhteys VASPiin

Koulun, sosiaalihuollon tai lastensuojelun edustaja voi ottaa yhteyden VASPiin. Myös yksityishenkilö voi itse ostaa palvelun.

3.

Koko ketju paikalle

Pidetään ensimmäinen verkostokokous, jossa on paikalla nuoren kannalta tärkeimmät henkilöt. Läsnä ovat yleensä nuori, nuoren vanhempi tai vanhemmat sekä koulun ja sosiaalitoimen edustaja. Paikalla voi olla myös terveystoimen edustaja tai muita tärkeitä henkilöitä. VASPilta kokouksessa on mukana nuoren oma työpari.

Kartoitetaan yhdessä, mitkä ovat nuoren lähtökohdat ja varsinaiset haasteet. Nuori on osallisena omassa prosessissaan: mitkä seikat hän kokee haasteikseen?

4.

Asetetaan yhdessä suunta onnistumiselle

TsemppiReppu®-työpari suunnittelee intensiivisen työskentelyjakson. Toimintatavat ja tavoitteet ovat aina yksilöllisesti räätälöityjä. Tuki voidaan kohdistaa kouluun, kotiin tai vapaa-aikaan: sinne, missä siitä erityisesti hyödytään. Nuori on aktiivisena toimijana mukana asettamassa tavoitteita onnistumiselle.

5.

Tuki alkaa

Aloitetaan tapaamiset ja intensiivinen työskentely. VASPin työpari auttaa nuorta monella tapaa koulunkäynnin haasteissa niin luokkahuoneessa kuin myös sen ulkopuolella. Tuki voi olla esimerkiksi kouluun saattamista, opetustyötä, opiskelutaitojen vahvistamista, omien voimavarojen löytämistä, kodin arjen askareissa avustamista tai läksytukea.

Tukea mitataan säännöllisesti ja näin saadaan tuotettua tarkkaa tietoa, missä tukea tarvitaan milloinkin ja miten tukea lähdetään mukauttamaan parhaiten nuoren aitoja tarpeita vastaavaksi.

6.

Väliarviointi 1,5 kuukauden jälkeen

Kun tukea on toteutettu noin 1,5 kuukautta, pidetään väliarviointi. Väliarvioinnin tarkoituksena on määritellä, missä tuki on jo auttanut nuorta ja miten jatkossa edetään. Säännöllinen mittaus antaa tietoa, onko tuki tehokasta ja toimivaa.
Helposti luettavat raportit tarjoavat tietoa myös nuoren sidosryhmille: Mitä tehtiin? Miksi tehtiin? Mitä muutetaan?

7.

Tukea säädetään ja jatketaan

Väliarvioinnin jälkeen suunnitellaan tuen jatko: esimerkiksi tuen painopistettä tai intensiteettiä voidaan säätää ilmenneitä tarpeita vastaaviksi. Tukitapaamiset jatkuvat, mutta uusien tavoitteiden kera. Säännöllinen mittaus jatkuu edelleen.

8.

Tilannearviointi 3 kuukauden jälkeen

Noin kolmen kuukauden jälkeen pidetään uusi väliarviointi, joka toisinaan toimii loppuarviointina. Tässä vaiheessa pysähdytään tarkastelemaan, onko tuki ollut toimivaa ja onko tukea syytä jatkaa. Intensiivisesti ja kokonaisvaltaisesti toteutettu tukimuoto tarjoaa näkyviä tuloksia useimmiten jo tämän ajan kuluttua. Kerätystä datasta on helppo todentaa tuen vaikuttavuus.

9.

Uusi arki alkaa

Kun työskentely on saavuttanut asetetut tavoitteet, voidaan työskentely todeta onnistuneeksi ja aloittaa tukimuodon hallittu purkaminen. Jos tuen tarvetta ilmenee jatkossa, tuen pariin palaaminen on aina mahdollista. Joskus voi käydä myös niin, että tukitoimenpiteen teho todetaan riittämättömäksi. Tällaisessa tapauksessa nuori ohjataan häntä parhaiten hyödyttävän palvelun pariin.

Oikea-aikainen, yksilöllinen ja tarkoituksenmukainen

Kokonaisvaltainen ja intensiteetiltään räätälöity tukimuoto

Asiakaslähtöinen, systeeminen ajattelutapamme näkee nuoren yksilöllisenä kokonaisuutena.

Toimivat mittarit, säännöllinen arviointi ja tuen säätely

Säännöllinen tuen mittaus tarjoaa käyttökelpoista dataa, jonka avulla osaamme kohdistaa tuen tarkasti siiheen elämän osa-alueeseen, missä siitä on hyötyä.

Näkyviä vaikutuksia lyhyessä ajassa

TsemppiReppu® on ajallisesti tehokas tukimuoto, jonka vaikutuksia näkyy useimmiten jo 3 kuukauden työskentelyn jälkeen.

Resurssien optimointi

Tsemppireppu-palvelu optimoi ajallisia ja henkilöstöllisiä resursseja. Sekä sosiaalitoimi että koulu hyötyvät kustannustehokkuudesta.

Ammatillisesti pätevä työpari

Nuoren tukena on pedagogisesti pätevä opettaja ja lastensuojelun ammattilainen. Työpari muodostaa yhdessä mahdollisimman objektiivisen tilannekuvan.

Inhimillisesti, perheitä lähellä

Kaikkea työtämme ohjaavat kolme ydinarvoamme: voimavarakeskeisyys, inhimillisyys ja avoimuus.

Haluatko tietää lisää?

Jos haluat lisää tietoa, ota rohkeasti yhteyttä.

Sasu Mikkola

Kasvatustieteen maisteri
Erityisluokanopettaja